DARMOWA dostawa dla zamówień powyżej 200 zł | 13 zł Najtańsza opcja dostawy
Regulamin akcji i konkursu na Facebook "Baw się z nami kolorami"

Regulamin akcji „Baw się z nami kolorami”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Textile Shop Sp z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie 62-081 ul. Rynkowa 73a, Nip: 7812035280,
 2. Akcja rozpoczyna się 26.04.2023r. i trwa do 20.06.2023r. do godz. 24.00.
 • Tydzień zielony 26.04 – 1.05 kod rabatowy: GREEN
 • Tydzień różowy 3.05 – 8.05 kod rabatowy: PINK
 • Tydzień pomarańczowy 10.05 – 15.05 kod rabatowy: ORANGE
 • Tydzień fioletowy 17.05 – 22.05 kod rabatowy: PURPLE
 • Tydzień czerwony 24.05 – 29.05 kod rabatowy: RED
 • Tydzień niebieski 31.05 – 5.06 kod rabatowy: BLUE
 • Tydzień żółty 7.06 – 12.06 kod rabatowy: YELLOW
 • Tydzień brązowy 14.06 – 19.06 kod rabatowy: BROWN
 1. Promocja dotyczy tylko zakupów dokonanych przez sklep internetowy, te same wzory zakupione w terminie trwania promocji w sklepie stacjonarnym nie biorą udziału w akcji.
 2. Promocją objęte są produkty zamieszczone w zakładce „KOLOR TYGODNIA”, na stronie sklepu internetowego textileshop.pl
 3. Szczegóły akcji: Akcja podzielona jest na 8 tygodni – każdy w innym kolorze, rozpoczynających się od środy i kończących w poniedziałek. W tym czasie wybrane materiały w danym kolorze bądź wzorze, w którym kolor ten występuje będą w cenie promocyjnej – 10% od ceny podstawowej.
 4. W każdym tygodniu w zakładce „KOLOR TYGODNIA” znajdzie się 10 – 15 artykułów (tkanin lub dzianin dostępnych w ofercie textileshop.pl), które podlegać będą promocji.
 5. Promocja obowiązuje w wyznaczonym terminie lub do wyczerpania zapasów.

 

 

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH AKCJI „BAW SIĘ Z NAMI KOLORAMI”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu w ramach akcji „Baw się z nami kolorami”(zwanego dalej “Konkursem”), jest Textile Shop sp. z. o.o., z siedzibą przy ul. Rynkowej 73a, 62-081 Przeźmierowo (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka i Instagrama. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie Textileshop.pl na Facebooku, Textileshop_pl na Instagramie oraz przez maila konkursy@textileshop.pl
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje; d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka/Instagrama; e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/Instagram, w przypadku nadesłania zgłoszenia przez te portale;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano nagrodę – dla 8 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest: kolorowa niespodzianka o wartości 100 zł.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram, na profilu Textileshop.pl oraz Textileshop_pl.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany. Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook oraz na Instagramie na profilu Organizatora.
 2. Konkurs trwa od dnia 26.04.2023 do 19.06.2023 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 25.06.2023.
 • 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: Umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym lub nadesłanie na wskazany adres mailowy zdjęcia ze swoją pracą uszytą z wykorzystaniem materiałów ze sklepu Textileshop.pl, zakupionych w ramach akcji „Baw się z nami kolorami”
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku oraz na Instagramie.

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium pomysłowości, estetyki oraz jakości zdjęcia.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 8 zwycięzców.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku lub Instagramie lub mailu w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie Facebook i Instagram Organizatora
 7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka oraz Instagrama, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagrama; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook oraz Instagram
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka oraz Instagrama.
 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2023 i obowiązuje do 30.06.2023.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl